Algemene (leverings)voorwaarden

CONTACTGEGEVENS

Schoenhandel Albrecht bvba/Maury Knokke
Ondernemingsnummer : BE 0405.160.090
Lippenslaan 338
8300 Knokke-Heist
Tel: (050)/60.21.01
email: info@maury.be

De wettelijke garantie is van toepassing.

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten op deze website. Deze diensten worden aangeboden door Schoenhandel Albrecht bvba/Maury-Knokke met als maatschappelijk zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 338. (ondernemingsnummer: BE 0405.160.090), verder genoemd Maury-Knokke.
1.2 De diensten op deze webwinkel staan enkel ter beschikking van geregistreerde bezoekers.  Registratie kan worden verkregen door de registratieprocedure te volgen op onze website www.maury.be
1.3 Door registratie als een lid van deze webwinkel, stemt de gebruiker in met de gebruikersvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden van Maury-Knokke zoals deze hierna volgen. Deze voorwaarden kunnen ook gelezen worden op onze website.

2. Gebruikersvoorwaarden

2.1 Het gebruik van onze diensten is voorbehouden aan personen die over de wettelijke bekwaamheid beschikken om toe te treden tot de Gebruikersovereenkomst. Dit houdt in dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten op onze website door minderjarigen (- 18 jaar) en andere personen die volgens de wet niet over de vereiste bekwaamheid beschikken. Door zich te registreren als lid van onze website, garandeert de gebruiker dat hij/zij meerderjarig is.
2.2 De gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt vanaf de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratieprocedure schriftelijk mee te delen aan Maury-Knokke.
2.3 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kan het niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.
2.4 De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen in zijn omgeving, zouden kunnen worden gebruikt.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

3.1 BESTELLING:

Op deze website worden de artikelen gepresenteerd met een gedetailleerde beschrijving van het artikel en een foto en de prijs. Bij de artikelen dient de gebruiker eerst de gewenste maat aan te geven vooraleer er kan worden verder gegaan met het plaatsen van bestellingen. Bij alle producten dient tevens het gewenste aantal te worden aangewezen. De gebruiker kan het gewenste artikel eerst opnemen in een bestelling die later nog moet bevestigd worden zoals hierna volgt.

Na de toevoeging aan het mandje krijgt de gebruiker een overzicht van de geselecteerde artikelen. De gebruiker heeft vooralsnog de volgende mogelijkheden:
·          De lijst met de geselecteerde artikelen bestellen.
·          Één of meerdere geselecteerde artikelen uit de lijst verwijderen.
·          De lijst met de geselecteerde artikelen volledig annuleren.
·          De lijst met de geselecteerde artikelen aanvullen door verder te winkelen.
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker geldt in ieder geval als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs en de aanvaarding van de levering van de goederen op het adres waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd.

3.2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De overeenkomst op afstand komt tot stand op het ogenblik dat Maury-Knokke een email ter bevestiging van de bestelling door gebruiker heeft verstuurd naar het email adres opgegeven bij de registratieprocedure.
Doordat de gebruiker het aanbod op de Maury-Knokke website heeft aanvaard door online een bestelling te plaatsen, stemt de gebruiker ermee in dat daardoor een geldige overeenkomt tot stand is gekomen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De bevestigingsmail geldt hierbij als bewijs.
Indien Maury-Knokke niet kan voldoen aan de bestelling door overmacht, bv de goederen zijn niet meer in voorraad of vertonen een gebrek waardoor ze niet kunnen opgestuurd worden, verbindt Maury-Knokke zich ertoe het betaalde bedrag binnen de 2 werkdagen terug te betalen op een rekening door de gebruiker te bezorgen aan Maury-Knokke, dit kan dmv een email. In dit geval is Maury-Knokke geen schadevergoeding noch andere verschuldigd aan de gebruiker.

3.3 PRIJZEN:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW (Belasting op de toegevoegde waarde).

3.4  BETALING:

Je hebt de keuze uit volgende betaalwijzen:

·        Kredietkaarten: Visa, MasterCard, American Express en Diners
·        Debetkaarten: Maestro en Bancontact/Mister Cash
·        Paypal en Ideal
Betalen op de Maury-Knokke Webwinkel is volkomen veilig. We maken gebruik van het betaalplatform van MULTISAFEPAY om je gegevens tijdens alle verkoopstransacties met ons te beveiligen.

3.5 LEVERING:

De bestelde artikelen worden geleverd op het adres die uitdrukkelijk door de gebruiker werd opgegeven bij de registratie, tenzij anders werd overeengekomen.
De leveringstermijn bedraagt normaal niet meer dan 3 werkdagen (dit wil zeggen zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen) vanaf de dag die volgt op de dag dat Maury-Knokke een bevestigingsmail heeft verstuurd naar de gebruiker met de mededeling dat de bestelling goed werd ontvangen.
De verzendkosten worden berekend per paar verstuurde schoenen.  De transporttarieven van De Post/ Taxipost worden als volgt aangerekend : De leveringskosten, zijnde de port- en verzendingskosten voor binnenlandse zendingen vallen ten laste van Maury-Knokke. De buitenlandse verzendingen naar de buurlanden:Nederland en Luxemburg vallen ten laste van Maury-Knokke. Verzendingskosten binnen de rest van Europa vallen ten laste van de gebruiker en kosten 20€ per pakket. De buitenlandse zendingen buiten Europa vallen ten laste van de gebruiker en kosten 40€ per verstuurd pakket.
De kosten kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd volgens de geldende marktprijs.

3.6  GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN:

Tot op het ogenblik van de levering valt het risico van beschadiging en het verlies van een besteld product ten laste van Maury-Knokke.
Op de gebruiker rust de verplichting om de conformiteit van het geleverde artikel te controleren op het ogenblik van de levering. Dit brengt met zich mee dat de gebruiker dient na te zien of het geleverde artikel al dan niet zichtbare gebreken vertoont bij de levering. Elk klacht in verband met zichtbare gebreken dient onmiddellijk te worden meegedeeld via brief of mail en dit uiterlijk binnen een termijn van 2 werkdagen na levering van de goederen. Elk klacht buiten deze voorziene termijn wordt als laattijdig beschouwd.
Alle klachten betreffende de verborgen gebreken van de geleverde artikelen dienen onmiddellijk en schriftelijk per brief of mail te worden meegedeeld binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de kennisname van het verborgen gebrek.

3.7 VERZAKINGSRECHT EN TERUGGAVE:

In geval van terugzending van de goederen : de transportkosten binnen België (Belgisch adres naar Maury-Knokke) zijn voor Maury-Knokke. De transportkosten  vanuit het buitenland naar Maury-Knokke zijn voor de gebruiker.

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de gebruiker het recht om van de bestelling af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit verzakingsrecht dient door de gebruiker te worden uitgeoefend binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde artikel. Na het verstrijken van die termijn kan de gebruiker niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief.
In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de gebruiker, verbindt Maury-Knokke zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de tien dagen die volgen op de verzaking.
De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer door de gebruiker te bezorgen aan Maury-Knokke  per brief of mail.
Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending.
Maury-Knokke is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.
In overeenstemming met artikel 80§4,1° van de Wet op de Handelspraktijken kan de gebruiker geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten:
·        betreffende de levering van producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de verzakingstermijn van 15 werkdagen.
·        betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

3.8 CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

In geval van niet- betaling of gedeeltelijke betaling, behoudt Maury-Knokke het eigendomsrecht van het geleverde artikel, niettegenstaande de feitelijke levering. Dit impliceert dat Maury-Knokke het recht heeft om de artikelen terug te vorderen zolang de openstaande schuld niet integraal is betaald, daaronder inbegrepen de vergoeding van de hoofdsom, de wettelijke interesten en andere bijkomende kosten zoals leveringskosten.
De gebruiker mag dan ook de geleverde artikelen op geen enkele wijze vervreemden noch bezwaren, hetgeen onder andere betekent dat de gebruiker het geleverde artikel niet mag door verkopen noch overdragen onder bepaalde voorwaarden aan iemand anders zolang er geen volledige betaling is gebeurd.

3.9 WIJZIGING

Maury Knokke behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Gebruikersovereenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, aan te passen en te amenderen. De gewijzigde Gebruikersovereenkomst zal worden gepubliceerd op de website en zal automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze website.

3.10  OPZEGGING

Op elk ogenblik kan de gebruiker een einde maken aan zijn/haar lidmaatschap en dus aan deze Gebruikersovereenkomst door zich uit te schrijven. Uitschrijven gebeurt op eenvoudig verzoek door een email te sturen naar info@maury.be waarin de gebruiker zijn/haar naam en email adres vermeldt, evenals de vermelding dat hij/zij zich wenst uit te schrijven.

3.11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

•De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door de auteursrechten.

· Bij het sluiten van deze Gebruikersovereenkomst verbindt de gebruiker zich ertoe deze intellectuele rechten met betrekking tot de site www.maury.be te respecteren, waaronder al de intellectuele rechten die toekomen aan de maker van deze website.

· Alle intellectuele eigendomsrechten hieromtrent berusten bij SchoenhandelAlbrecht bvba/Maury Knokke. Dit houdt in dat de gebruiker zich ervan dient onthouden, om zonder voorafgaande toestemming van Maury- Knokke, deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.12 PRIVACYREGELING
De gebruiker heeft steeds recht op inzage van zijn door Maury-Knokke bijgehouden gegevens. Op eenvoudige vraag per mail worden deze de gebruiker bezorgd per mail. Raadpleeg zeker onze Privacy Policy : https://www.maury.be/nl/privacybeleid

3.13 TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
De elektronische overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de bestelling per email van de gebruiker op het moment van de opening ervan op onze zetel te Knokke-Heist. Wij sturen u hiervan een bevestigingsemail. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan worden gebracht voor het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg te Brugge
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst tot gevolg.

CONTACTGEGEVENS

Schoenhandel Albrecht bvba/Maury Knokke
Ondernemingsnummer : BE 0405.160.090
Lippenslaan 338
8300 Knokke-Heist
Tel: (050)/60.21.01
Fax: (050)/61.32.62

Email: info@maury.be